Privacystatement

Triade psychotherapie hecht veel waarde aan jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. In deze Privacystatement willen we je informeren over hoe wij omgaan met je gegevens.

Triade Psychotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft elke organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Daarbij werken wij volgens de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de beroepscodes van onze beroepsverenigingen FgzPT.

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën van wie Triade Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:

  1. (potentiële) cliënten vanaf 16 jaar;
  2. bezoekers aan de praktijk van Triade Psychotherapie;
  3. bezoekers van de website van Triade Psychotherapie;
  4. alle overige personen die met Triade Psychotherapie contact opnemen of van wie Triade Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, inclusief collega’s en verwijzers

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als behandelaren een dossier aanleggen: op papier, digitaal of een combinatie van beide. Dit betekent dat we vanaf het moment van jouw aanmelding jouw gegevens hierin noteren. Het gaat om gegevens over je gezondheid, bijvoorbeeld je voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken. Maar ook om administratieve gegevens, zoals je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverlener zijn we verplicht om jouw identiteit vast te stellen en jouw burgerservicenummer (bsn) te noteren.

In jouw dossier worden ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens bewaard die we via andere zorgverleners hebben gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

Beveiliging van uw dossier

Triade Psychotherapie heeft alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoek raken, dan zijn we verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Natuurlijk zullen we jou daarvan op de hoogte stellen. Als collega’s in de praktijk bij jouw behandeling betrokken worden, hebben ze ook toegang tot jouw dossier. Dit geldt ook voor eventueel een gevraagde collega die vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Allen hebben hun beroepsgeheim. Jouw dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om jou van goede zorg te voorzien.

Geheimhoudingsplicht

Triade Psychotherapie heeft een geheimhoudingsplicht dat jouw gegevens niet worden gedeeld met derden en er geen overleg kan plaatsvinden met derden, zonder dat jij daarvan op de hoogte bent en toestemming hebt gegeven. Kinderen vanaf 12 jaar zullen naast de toestemming van een gezag dragende ouder ook zelf instemming moeten geven voor overleg met en het opvragen of verstrekken van informatie. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zelf bepalen of zij akkoord gaan met overleg, opvragen of verstrekken van informatie.

Informatie delen

Alleen met jouw toestemming mag informatie verstrekt worden aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie je wordt doorverwezen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een rapportage of informatie over een doorverwijzing met relevante gegevens uit jouw dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zullen we jou opnieuw om toestemming vragen, zodat je weet welke informatie met welke doel wordt gedeeld en met wie. Als je toestemming geeft voor, of als je bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maken we daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zullen we de informatie niet verstrekken.

Informatie delen met zorgverzekeraars

  • Een deel van jouw gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan, zoals naam, adres, woonplaats, BSN, maar ook een zorgvraagtypering en jouw DSM 5 diagnose. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee je aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan jouw zorgverzekeraar.
  • Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om een zorgvraagtypering te doen. Hiervoor gebruikt Triade Psychotherapie de HoNOS+ vragenlijst. Daarnaast kan aan het begin, tussentijds en/of aan het eind van de behandeling gevraagd worden om digitaal een vragenlijst in te vullen om het verloop van uw behandeling goed te monitoren. Deze informatie komt in uw dossier.
  • Voor sommige behandelingen heb je – op grond van polisvoorwaarden van je zorgverzekering – alleen recht op vergoeding als hier vooraf toestemming voor is gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar vragen om informatie over jouw diagnose. Als je bezwaar hebt tegen deze informatieverstrekking, kun je dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de zorgverzekeraar geen machtiging geeft en de behandeling niet wordt vergoed. 
  • Zorgverzekeraars mogen controleren of de administratie van Triade Psychotherapie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Triade Psychotherapie is verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In deze gevallen is jouw toestemming niet vereist; wel zullen we jou hierover vooraf informeren.

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie

Visitatie 
Eens in de vijf jaar vindt er in Triade Psychotherapie een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die ook een beroepsgeheim hebben. Deze collega’s krijgen alleen inzage in jouw dossier als je daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder jouw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat alle gegevens zijn verwijderd waaruit jouw identiteit blijkt.

Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maken we alleen gebruik van gegevens waaruit jouw identiteit niet af te leiden is (anoniem inbrengen is bij zulke bijeenkomsten de standaard).

Derden
Mochten andere personen of instanties informatie vragen over jouw behandeling, dan zijn we niet verplicht die te geven. We hebben er in ieder geval jouw gerichte toestemming voor nodig en zullen vooraf met jou doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts of een een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Als jij toestemming hebt gegeven, dan maken we daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zullen we de informatie niet verstrekken. Behandelaren mogen alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. We mogen bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

Ook als je toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken, moeten wij een eigen afweging maken of dit gezien ons beroepsgeheim geoorloofd is. We kunnen dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar ons oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor jou kan zijn.

Bewaartermijn van uw dossier

Als jouw behandeling is afgerond, wordt je dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als jij je dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder) dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Jouw rechten

Als cliënt heb je volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over jou worden vastgelegd in jouw dossier. Namens jou kan ook jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of mentor) of een door jouw schriftelijk gemachtigde een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar ons oordeel jouw belangen zou schaden, dan hoeven we daaraan geen gehoor te geven.

Recht op inzage en afschrift
Je hebt recht om jouw dossier in te zien en je kunt om een kopie vragen; we reageren binnen één maand op jouw verzoek. Je hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie vragen we op basis van de administratieve kosten een vergoeding. Als je digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mogen we jou ook digitaal een kopie van jouw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals jouw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor jouw inzagerecht (tenzij deze gegevens door jouzelf zijn verstrekt). We zullen je daar in dat geval over informeren.

Recht op correctie of aanvulling
Als jij vindt dat bepaalde gegevens in jouw dossier niet kloppen, dan kun je vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van een professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kunnen we indien je dat wenst een aanvullende verklaring met jouw eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens jou op dat moment niet relevant, maar wil je ze toch bewaren, dan kun je verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. We reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Recht op vernietiging
Je kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) uw gegevens uit jouw behandeldossier te laten vernietigen. We reageren dan binnen een maand op jouw verzoek. Als het onmogelijk blijkt om binnen die termijn aan jouw verzoek te voldoen, zullen we dat aan je laten weten. In dat geval is twee maanden uitstel mogelijk.

Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor jouw gegevens in onze administratie (factuur, dbc-declaratiesysteem) geldt dat we deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren.

In een aantal gevallen kunnen we op grond van de wet weigeren aan jouw verzoek te voldoen; ook dan zullen we jou uitleggen waarom.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies veilig met elkaar te communiceren, raden we aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma van zorgmail.

Cookies

De website Triade Psychotherapie verwerkt automatisch gegevens die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Triade Psychotherapie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres. Doel is jou een goede website te laten hebben en het verbeteren van de website www.triade-psychotherapie.nl.

Wijzigingen privacystatement

Triade Psychotherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Triade Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.