Kwaliteitstatuut

Vanaf 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Hieronder tref je het goedgekeurde kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigde. 

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Naam regiebehandelaar: Jolanda Wielemaker BIG-registraties: 19915956225

Overige kwalificaties: Psychotherapeut, lid van verschillende beroepsverenigingen (EMDR, schematherapie, systeemtherapie, psychotrauma)

Basisopleiding: Orthopedagogiek

Persoonlijk e-mailadres: jolanda@triade-psychotherapie.nl

AGB-code persoonlijk: 94061560

2.  Praktijk informatie 1 

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Triade Psychotherapie Persoonlijk Puzzelen 

E-mailadres: jolanda@triade-psychotherapie.nl

KvK nummer: 85317756

Website. www.triade-psychotherapie.nl

AGB-code praktijk: 94066724

Praktijk informatie 2 

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologenpraktijk Triade kind en jeugd

E-mailadres: info-kj@psychologenpraktijk-triade.nl

KvK nummer: 20168329

Website: www.psychologenpraktijk-triade.nl

AGB-code praktijk: 94059947

3. Aandachtsgebieden/zorgaanbod 
Jeugdigen, jong volwassenen en volwassenen kunnen in mijn praktijk terecht voor hulp bij uiteenlopende psychische stoornissen, zoals angstklachten, stemmingsproblemen, somatoforme klachten, onverklaarde klachten (lichamelijk en geestelijk), traumaklachten (PTSS), persoonlijkheidsproblemen en specifiek voor autisme en eetstoornissen. 

Ik ben o.a. deskundig in schematherapie, EMDR, systeemtherapie, narratieve therapie en integratieve psychotherapie.

4. Samenstelling van de praktijk 

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden: 

Regiebehandelaar 1 

Naam: Jolanda Wielemaker BIG-registraties: 19915956225 

5. Professioneel netwerk 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: 

Huisartsenpraktijk(en)
Collega-psychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
GGZ-instellingen
Anders: Bedrijfsartsen, Algemeen Ziekenhuis, diëtisten. 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

E. Prins, BIG-registratienummer: 49909694525

A.L. Vree, BIG-registratienummer: 19052470625 

G. Van Veen, systeemtherapeutisch werker

M. Van Keulen-Prins, BIG-registratienummer: 49916880625

Collega psychologen binnen samenwerkingsverband Triade in de generalistische basis GGZ en Kind en Jeugd en collega psychotherapeuten en klinisch psychologen binnen de regio Zeeland.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ik benut het netwerk voor overleg over aanmeldingen, doorverwijzingen, op- en afschaling, medicatie, waarneming en zonodig consultatie of medebehandeling. 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
De praktijk heeft geen 7×24 uurs bereikbaarheid, dat weten cliënten bij aanvang van de behandeling. Cliënten kunnen inspreken op de voice mail bij niet acute hulpvragen of rechtstreeks per email. In geval van acute crisis kunnen de cliënten in de avonden en in het weekend terecht bij de huisarts of de HAP. Bij crisissituaties worden altijd afspraken gemaakt met de verwijzende huisarts over eventuele opschaling naar consultatie door de crisisdienst van de GGZ-instelling.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?:
Nee, in geval van crisis wordt client doorverwezen naar dienstdoende huisarts of de HAP De 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja 

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is 

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.triade-psychotherapie.nl/informatie

7. Behandeltarieven: 
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: https://www.triade-psychotherapie.nl/informatie

8. Kwaliteitswaarborg:
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

  • Intervisie
  • Bij- en nascholing
  • Visitatie
  • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling:
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij zelf in eerste instantie of bij LVVP@klachtencompany.nl 

Link naar websites: 

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bij-klachten-over-de-behandelaar/

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcomissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Naam vervangend behandelaar:
E. Prins en andere collega behandelaren van Triade 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 

11. Wachttijd voor intake en behandeling:
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.triade-psychotherapie.nl/wachttijd

12. Aanmelding en intake:
Ik doe alles zelf, het betreft een eenmanspraktijk. Aanmelding gaat via telefoonnummer vermeld op mijn website. Ik doe zelf de telefonische intake en vervolgens de intake met 3 gesprekken, inclusief het adviesgesprek. In het adviesgesprek worden de behandelafspraken met mij en de patient gemaakt en vastgelegd. Er is nooit een wachttijd tussen intake en behandeling. Soms kan er een wachttijd zijn tussen telefonische aanmelding en intake. 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: Jolanda Wielemaker BIG-registraties: 19915956225

Generalistische basis ggz: 

Kwalificatie Omschrijving 

9402 Psychotherapeut, 9405 Klinisch psycholoog, 9406 gz-psycholoog 

Gespecialiseerde ggz: 

Kwalificatie Omschrijving 

9402 Psychotherapeut,  9405 Klinisch psycholoog 

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:

Naam: Jolanda Wielemaker BIG-registraties: 19915956225

Generalistische basis ggz: 

Kwalificatie Omschrijving 

9402 Psychotherapeut, 9405 Klinisch psycholoog, 9406 gz-psycholoog 

Gespecialiseerde ggz: 

Kwalificatie Omschrijving 

9402 Psychotherapeut,  9405 Klinisch psycholoog 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

Naam: Jolanda Wielemaker BIG-registraties: 19915956225

Generalistische basis ggz: 

Kwalificatie Omschrijving 

9402 Psychotherapeut, 9405 Klinisch psycholoog, 9406 gz-psycholoog 

Gespecialiseerde ggz: 

Kwalificatie Omschrijving 

9402 Psychotherapeut,  9405 Klinisch psycholoog 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
De patiënt kan beschikken over het behandelplan, zoals vastgelegd in het adviesgesprek. De patiënt kan beschikken over de schriftelijke correspondentie met de verwijzer. In de intake wordt patient geïnformeerd over alle aspecten van de behandeling o.a. middels een clienten folder (LVVP), mijn website en een toelichting daarop. Ik evalueer regelmatig mondeling met de client inclusief ROM. Ik moedig de patient aan om bij vragen of onduidelijkheden dit direct bespreekbaar te maken. 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Altijd een evaluatie:
Na 10 sessies, ieder halfjaar, altijd vergezeld van ROM (OQ-45), altijd gebaseerd op het afgesproken behandelplan. 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
N.v.t. 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Ja, na vijf sessies en elke zes maanden. 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Mondelinge evaluatie. Ik vraag er regelmatig naar tijdens een sessie. En bij afsluiting hanteer ik een geldig klantentevredenheidsvragenlijst. 

15. Afsluiting/nazorg 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening 

Naam: Jolanda Wielemaker   

Plaats: Middelburg 

Datum: 10-08-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja